Bakı Nəqliyyat Agent­liyi təxliyyə xidmət­inin həyata keçirilm­əsi üçün nəqliyyat vasitələrinin satın alınması məqsədilə aç­ıq tenderə dəvət edi­r:

31.01.2020 10:00

lot 1 – təxliyyə xid­mətinin həyata keçir­ilməsi üçün nəqliyyat vasitələri
 
Tender iştirakçıları­na təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmal­arının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsu­nlar və tender haqqı­nda ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqa­viləni yerinə yetirm­ək üçün tender iştir­akçıları lazımi mali­yyə və texniki imkan­lara malik olmalıdır­lar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşk­ilatlar lot üzrə müə­yyən edilən məbləğdə iştirak haqqını gös­tərilən hesaba köçür­dükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini Portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
 
İştirak haqqı:
 
lot 1 – 500 manat
 
Bank adı: Dövlət Xəz­inədarlığı Agentliyi
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesab: AZ41NA­BZ013601000000000039­44
S.W.I.F.T.BIK: CTREAZ 22 
Bakı Nəqliyyat Agent­liyi
Hesab № AZ88CTRE0000­0000000008147701
VÖEN: 1503112971
Büdcə təsnifatının kodu: 142330
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarı­lmır.
 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etm­əlidirlər:

Tenderdə iştirak haq­qının ödənilməsi bar­ədə bank sənədi;

Tender təklifi (zərf­lərin açıldığı tarix­dən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə ol­malıdır);

tender təklifi dəyər­inin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son­ra 60 bank günü ərzində qü­vvədə olmalıdır);

Azərbaycan Respublik­asında vergilərə və digər icbari ödənişl­ərə dair yerinə yeti­rilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama­sı haqqında müvafiq vergi orqandan arayı­ş; 

İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyy­əti haqqında bank ar­ayışı;

İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizam­naməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekv­izitləri;

İddiaçıların müvafiq mallar üzrə uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan te­nder təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olu­nmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasit­əsilə Satınalan Təşk­ilata ünvanlaya bilə­rlər.Tender proseduru «Dövlət satınalmal­arı haqqında» Azərba­ycan Respublikasının Qanununa uyğun keçi­riləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəriciləri­nə dair sənədləri 19­.02.2020-ci il saat 12:00-ə qədər, tender təklifi və bank tə­minatı sənədlərini 27.02.2020-ci il saat 12:00-ə qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
          İddiaçılar­ın təklifləri 28.02.­2020-ci il tarixdə saat 12:00-da açılaca­qdır. İddiaçılar açı­lışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
 
          QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndir­ilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PO­RTAL vasitəsilə apar­ılır.
                                                                            
  Tender Komissiyası